UGT non especula a Lei 20/2021, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público: oportunidade ou risco?

UGT non especula a Lei 20/2021, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público: oportunidade ou risco?

 

A MODIFICACIÓN NORMATIVA DO EBEP QUE VAI A  IMPEDIR NO FUTURO A XERACIÓN DE TEMPORALIDADE, DERIVADA DO ACUERDO DO 5 DE XULLO E DO RDL 14/2021 PERMANECE INTACTA.

Ø  Limítase o período máximo do persoal interino por vacante (3 anos).

Ø  Suprímese a mobilidade entre as distintas unidades administrativas dos interinos por programa ou acumulación de tarefas.

Ø  Mesmos dereitos e deberes para o persoal temporal, en canto sexan adecuados ao seu carácter temporal.

Ø  Causalización dos nomeamentos e motivos de cese.

Ø  Selección do persoal temporal que respecte os principios de igualdade, mérito, capacidade, publicidade e celeridade.

Ø  Medidas sancionadoras para evitar a irregularidade na temporalidade (nulidade de pleno dereito, compensación económica de 20 días por ano, responsabilidade disciplinaria, patrimonial, penal, a praza só se pode cubrir por persoal funcionario de carreira, etc.)

Ø  Non se está penalizando ao interino, se non á Administración para que non abuse e si abusa sufra consecuencias.

 

O NOVO PROCESO DE ESTABILIZACIÓN RESPECTA O LOGROS DO ACORDO NA MATERIA.

Ø  Afecta a todas as prazas, estean ou non incluídas en  RPT, persoais, etc. do persoal funcionario, estatutario e laboral.

Ø  Oposición máis flexible (redución de prazos, acumulación de probas, etc.)

Ø  A fase de concurso (40%) prima maioritariamente a experiencia acumulada no corpo, escala, categoría ou equivalente de que se trate.

Ø  Cada sector concretará as especificidades que resulten oportunas, previa negociación.

Ø  Na Administración Local déixanse en suspenso os artigos 8 e 9 do  RD 896/1991 (moi esixentes en canto a contidos, temarios, probas, etc.).

Ø  Cláusula social que habita a recolocación do persoal interino que non supere o proceso  de estabilización a través de bolsas específicas.

Ø  Complementariamente, quen non obteña praza (funcionario, estatutario, laboral), percibe unha compensación económica de 20 días por ano.

Ø  As prazas débense sacar previamente a provisión e promoción.

Ao que se engade:

Ø  “A posibilidade” de que os exercicios da fase de oposición no sexan eliminatorios, non a fase de oposición no seu conxunto.

Ø  Incrementar o número de prazas, acumulando aquelas que derivan dos procesos de 2017 e 2018, que non fosen convocadas, ou convocadas non se cubrisen.

 

CONVOCATORIA EXCEPCIONAL DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL DE LONGA DURACIÓN: A GRAN NOVIDADE! OPORTUNIDADE OU RISCO?

 (Aplicable ás prazas ocupadas temporalmente e ininterrompidamente antes de 01/01/2016, 5 ou máis anos)

 

Algunha dúbida xurídica suscítanos, pois a redacción é un tanto confusa:

Ø  Nin antes, nin durante a negociación do Acordo, a Administración contemplou dita posibilidade polas dúbidas constitucionais que xeraba.

Ø  O concurso está referido a prazas non a persoas. É dicir, pódese presentar calquera persoa, salvo que a normativa específica o impida (non só os interinos que a ocupan na actualidade). O  TC (STC 338/21) declarou inconstitucional, recentemente, algunha OPE (País Vasco), por expor un proceso selectivo restritivo vinculado a persoas.

Ø  Non queda claro se as garantías incluídas na negociación para o proceso ordinario de estabilización (recolocación + compensación económica + obrigación previa de sacar as prazas a provisión e promoción) esténdense a este proceso extraordinario. Nada di a lei respecto diso.

Ø  O maior problema apréciase na confección das bases das convocatorias, pois deben garantir o principio de igualdade de oportunidades. Os méritos vinculados á antigüidade, experiencia na administración, etc., non poderán determinar en exclusiva o proceso selectivo

Ø  Sobre estes procesos, a xurisprudencia non se mostra contundente, pois aínda que o Tribunal Constitucional (STC 12/1999) admite esta figura para consolidar emprego precario pero por “excepción nun caso singular”, con todo a Audiencia Nacional, máis recentemente (04/11/2019) rexéitao, ratificado polo Tribunal Supremo en Sentenza de 10/12/2020 (obriga a pasar por unha oposición), o recurso exposto por ANIL en relación aos Acordos de Estabilización 2017-18.

Algunha dúbida xurídica suscítanos, pois a redacción é un tanto confusa:

Ø  Eses 5 anos como mínimo, son os máis inmediatos á data do 1/1/2016 ou vale calquera prazo de 5 anos ininterrompidos do pasado?????, débense sacar estas prazas a concurso de traslados?

Ø  Redáctase en termos imperativos básicos (“convocarán”) Non invade as competencias de cada Administración Pública??????

Ø  A este proceso extraordinario non se lle fai extensivo as melloras incluídas no Acordo e o  RDL 14/2021 para o proceso ordinario (compensación económica, recolocación en bolsas de emprego, etc.)????????

Ø  Os 5 anos non coinciden coa xurisprudencia máis recente (STS 649/2021) que a establece en 3 anos.

 

EXTENSIÓN DO ÁMBITO DE APLICACIÓN DOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN AO RESTO DO SECTOR PÚBLICO

 

EXPLICTAR A POSIBLE EXTENSIÓN DOS PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN AO RESTO DO SECTOR PÚBLICO XERA SEGURIDADE XURÍDICA, AÍNDA QUE SE TRATA DUNHA CUESTIÓN QUE XA ERA POSIBLE EN VIRTUDE DA DISPOSICIÓN ADICIONAL 1ª DO  EBEP (APLICACIÓN NO MESMO DOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DO  EBEP (Art. 55).

 

ADAPTACIÓN DA NORMATIVA DO PERSOAL DOCENTE E DO PERSOAL ESTATUTARIO E EQUIVALENTE DOS SERVIZOS DE SAÚDE

 MANTENSE EN VIGOR A DISPOSICIÓN FINAL 2º DO  RDL 14/2021, É DICIR, SÓ QUEDAN 8 MESES (8 DE XULLO DE 2022) PARA A ADAPTACIÓN DA NORMATIVA.

AS NEGOCIACIÓNS XA COMEZARON E, EN PRINCIPIO, PARECE SUFICIENTE COS 8 MESES DE PRAZO PARA LEVAR A CABO AS ADAPTACIÓNS PRECISAS NA NORMATIVA ESPECÍFICA, IMPEDINDO ASÍ A APLICACIÓN DIRECTA DO EBEP.

 

CONCLUSIÓNS:  UGT- SERVIZOS PÚBLICOS NON ESPECULA, ESPERA E PROPÓN

  • O texto do Acordo do 5 de xullo de 2021 e do RDL 14/2021, que vai evitar a xeración de nova temporalidade nas Administracións Públicas (arts. 10, 1 e Disposición adicional 17ª) mantense na súa integridade (3 anos como prazo máximo dos nomeamentos, causalización do nomeamento e cesamento, obrigación de convocar previamente a provisión as prazas, compensación económica, nulidade, responsabilidade para quen incorra en irregularidade, etc.)
  • O novo proceso de estabilización “ordinario”, que vai resultar de aplicación para as prazas ocupadas temporal e ininterrompidamente entre 3 e 5 anos, tamén se mantén na súa totalidade (concurso oposición, fase de concurso do 40% sobre a experiencia profesional, compensación económica, recolocación mediante bolsas, etc.). Co engadido de que as probas da fase de oposición poderán non ser eliminatorias, referíndose ás probas e non ao conxunto da fase de oposición.
  • Aplica a habilitación prevista no artigo 61.6 do EBEP, para desenvolver de maneira excepcional un concurso de méritos, sobre aquelas prazas ocupadas temporal e ininterrompidamente durante 5 ou máis anos. Este proceso non detalla criterio nin pauta algunha para o seu desenvolvemento, salvo o da súa posible negociación. E tampouco prevé a extensión ao mesmo das garantías do proceso “ordinario” (compensación económica, recolocación mediante bolsas, etc...).

 

  • Esta “excepcionalidade”, aínda que fala de prazas e non de persoas, non está exenta de riscos, en función da xurisprudencia existente respecto diso e a novidade que supón. Os maiores riscos concibímolos no desenvolvemento das bases das convocatorias, pois deben respectar a igualdade de oportunidades, o que vai limitar o peso da experiencia e antigüidade na Administración (non poderá ser o único a valorar).
  • Os 5 anos, do proceso excepcional, non coinciden coa xurisprudencia máis recente (STS 649/2021) que a establece en 3 anos. Cuestión que pode suscitar a xudicialización da materia, por tratar de maneira moi distinta una mesma situación (irregularidade na temporalidade) ao xerar un trato diferenciado que pode devir en agravio comparativo.
  • Desde os sectores federais implicados (Ensino, Sanidade, AXE) os sectores autonómicos galegos e na adminitración local, UGT Servizos Públicos continuará esixindo á Administración correspondente a apertura dunha negociación real, seria e continua para acadar os obxectivos de estabilidade que o Sindicato propugna.

DESCARGAR ARCHIVO

volver arriba

Coñécenos

Sectores

Servizos

Areas

Siguenos

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".