Logo
Imprimir esta página

Xuntanza comisión seguimento acordo concertación e presentación das emendas aos grupos parlamentarios

Xuntanza comisión seguimento acordo concertación e presentación das emendas aos grupos parlamentarios

Cuestións principais tratadas

 • Recuperar o pago da carreira profesional extraordinaria nos termos pactados, garantindo o pago correspondente ao ano 2021, unha vez desbloqueada a sentenza da CIG.
 • Incluír ao persoal interino e temporal, nos termos da mellora do acordo do 23 de xullo de 2019
 • Eliminar a Disposición Transitoria 1º bis da Lei de Emprego Público de Galicia, sobre “interinización” do persoa laboral temporal.

O obxectivo é desatascar a situación creada por unha sentenza que o único que conseguiu foi a paralización do pago da carreira profesional extraordinaria a todos e todas.

 • Confirmación de que os Bombeiros/as Xefes de Brigada que teñan a equivalencia expedida polo Ministerio de Educación, do título de Capataz Forestal co de TÉCNICO, poderán, en virtude do que recolle o EBEP, funcionarizarse no subgrupo C1, mantendo a denominación e as mesmas funcións que viñan realizando.
 • Valorar positivamente as pequenas melloras de considerar o 24 e 31 de decembro como 2 festivos máis para os que os traballen, volver ás quenda diúrnas de 7-7 e ás diúrnas/nocturnas de 7-7-10 e considerar as “X” en carteleira, como días efectivos de traballo.

Pero indicar que estes avances seguiran sendo insuficientes, mentres non se restitúan as compensacións por traballar en festivos e domingos.

 

Como a administración segue sen aceptar/confirmar, na Lei de medidas, as cuestións que se relacionan, trasladámolo aos grupos parlamentarios para que o incorporen como emendas:

 • Artigo 80 – Promoción interna a corpos de subgrupos de clasificación non necesariamente inmediatamente superior, segundo o artigo 18 do TREBEP.
 • Artigo 80 bis – Promoción interna temporal, para cubrir necesidades de servizo temporal, en termos parecidos ao recollido no estatuto marco do SERGAS.
 • Disposición Transitoria Primeira – que se estableza a data do TREBEP, 5/2015 de 30 de outubro, para os efectos da funcionarización do persoal laboral fixo.
 • Disposición Transitoria Primeira bis – que se elimine esta disposición, para que as prazas funcionarizadas poidan seguir sendo ocupadas por laborais temporais.
 • Disposición Transitoria Oitava – Aclarar que a consolidación do grao do persoal laboral funcionarizado, se produce no nivel do posto que xa viña desempeñando, polo que non cabe aplicar o criterio de funcionario de novo ingreso.
 • Disposición Adicional Oitava – creación escalas
  • Axentes policía demanial, especialidade estradas e dominio público hidráulico, no subgrupo C2
  • Enxeñeiros, crear a especialidade de enxeñería informática
 • Disposición Adicional Novena – modificacións
  • Escala Técnica de mantemento e servizos – incluír Ciclo Formativo Superior en automoción ou FP2 en mecánica e electrónica do automóbil.
  • Corpo facultativo superior – na escala facultativa crear a especialidade de inclusión sociolaboral ou intervención sociocomunitaria.
  • Corpo facultativo grao medio – o mesmo
  • Escala de axentes facultativos, especialidade animación sociocultural – por ser recente a nova titulación que habilita para o grupo B, que se permita a funcionarización deste colectivo no grupo C1, mantendo as mesmas funcións, como no caso dos Axentes e dos Delineantes.

Outras cuestións tratadas

 

 • TEXIS – consideran que o certificado habilítante, a pesar do establecido na DA 8º e DT 2ª do RDL 132/2010, non permite acceder a funcionarización. En todo caso diante da nosa insistencia, van solicitar un informe a Consellería de Cultura, Educación e FP para determinar si esta titulación habilítante equivale a unha titulación de TÉCNICO.
 • Criterios para o percibo do complemento de carreira profesional e/ou complemento retributivo análogo, segundo a administración:
 • Seguirano cobrando aqueles:
  • Cuxa categoría non foi proposta a funcionarizar pola Administración.
  • Que carezan da titulación requirida para funcionarizarse.
 • Non o seguiran cobrando aqueles que:
  • Non se matricularon no proceso.
  • Non se presentaron ás probas.
  • Non superaron as probas.
  • Non tomen posesión, logo de ter superado o proceso.
  • Aqueles da categoría III-099 que non se funcionaricen no C2. Os que opten por funcionarizarse no C2, pasaran a cobrar os trienios e carreira dese subgrupo, e se lle aplicaría un complemento de funcionarización para manter a diferencia salarial co grupo III.

Estas casuísticas e algunha máis deben aparecer recollidas para coñecemento de todo o persoal que poida estar afectado polos procesos de funcionarización.

Descargar el informe

UGT.es | Política de Protección de datosCookies Privacidad Aviso legal
@FeSP-UGT 2018

Utilizamos cookies propias y de terceros para nuestros servicios, analizar sus hábitos de navegación, elaborar información estadística e inferir grupos de interés. Además compartimos los análisis de navegación y los grupos de interés con terceros. Al clicar en "Aceptar" o SI CONTINÚA NAVEGANDO, ACEPTA SU USO. También puede CONFIGURAR O RECHAZAR la instalación de cookies  “Cambiando la configuración de su navegador".